Menu Close

เลขาธิการ กช. ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากรและการผลิตและพัฒนากำลังคนของโรงเรียนเอกชน

(18 พฤศจิกายน 2565) ที่ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์นายมณฑลภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน กับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมี นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทซีพีออลล์ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการบริหารความร่วมมือและพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทนร่วมลงนามความร่วมมือกับ รศ.ดร.ศุภเสฎฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในด้านการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากรและการผลิตและพัฒนากำลังคน การฝึกงานของนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ได้มีโอกาสในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างรอบด้าน และสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายมณฑลภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ กช. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมให้การสนับสนุนความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาเอกชนทั้งในสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเอกชน มีโอกาสเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง เกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร,การพัฒนาครู,นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และมีงานรองรับเมื่อจบการศึกษา

จากนี้ ได้เยี่ยมชมห้องส่งสัญญาณทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet Broadcasting for classrooms) และห้องฝึกปฏิบัติงานค้าปลีก 7-Eleven ณ วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

https://www.pourhauslakewood.com