Menu Close

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2562

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2562

เรื่อง เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2562

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล

แบบรายงานการเบิกจ่ายรายเดือน

*หมายเหตุ โอนเงินวันที่ 25 ธันวาคม 2562

https://www.pourhauslakewood.com