Menu Close

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอยกเลิกการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา(E-SAR)โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ ๑ – ๑๔

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่

                      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอยกเลิกการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา(E-SAR) โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รุ่นที่ ๑ – ๑๔ ดังนี้

                        – รุ่นที่ ๑ – ๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนียน   อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น                                        

                        – รุ่นที่ ๕ – ๖ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด       อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

                        – รุ่นที่ ๗ – ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

                        – รุ่นที่ ๑๑ – ๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

https://www.pourhauslakewood.com