Menu Close

เด็กไทยเจ๋ง คว้ารางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 16 (16th IJSO)

เด็กไทยเจ๋ง คว้ารางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 16 (16th IJSO)

เด็กไทยคว้ารางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 16 (16th IJSO) ระหว่างวันที่ 3 -12 ธันวาคม 2562 ณ เมืองโดฮา รัฐกาตาร์ ผู้แทนประเทศไทยได้ 4 ทอง 2 เงิน ดังนี้

ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน

1. เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ

2. เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต

3. เด็กชายพสิษฐ์ เหล่าเท้ง

4. เด็กชายศุภณัฏฐ อนันตชัยโสภณ

5. เด็กหญิงปรีชญา นราประเสริฐกุล

6. เด็กชายคณิศร กิรติพงษ์วุฒิ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

โรงเรียนแสงทองวิทยา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

เหรียญทอง

เหรียญทอง

เหรียญทอง

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญเงิน

อาจารย์ผู้คุมทีม

1. ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์

2 .อาจารย์อิทธิพล สังเวียนวงศ์

3. รศ.ดร.กิตติวิทย์ มาแทน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชีววิทยา) (หัวหน้าทีม)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เคมี) (รองหัวหน้าทีม)

มหาวิทยาลัยมหิดล (ฟิสิกส์) (รองหัวหน้าทีม)

ผู้สังเกตการณ์

1. ผศ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ

2. คุณครูพงศ์ศรัณย์ โรจนธีรนาถ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ทั้งนี้มูลนิธิ สอวน. ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 17 (IJSO 2020) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดโครงการ IJSO 2020

ใบสมัครสอบคัดเลือก

เนื้อหาการสอบ

ติดต่อสอบถามได้ที่ www.posn.or.th หรือโทร 0 2252 8916, 0 2218 5243

https://www.pourhauslakewood.com