Menu Close

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน (กรุงเทพมหานคร)

ด่วนที่สุด 📌 เรียนผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนใน กทม. / เนื่องจากขณะนี้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. สช. จึงขอยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน จำนวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 เมษายน 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 เมษายน 2564) ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กทม. / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 📌 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สช.

ขอเชิญผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานด้านหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยให้เลือกรุ่นที่ต้องการเข้าประชุมได้โรงเรียนละ 1 รุ่นเท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้ลงทะเบียนออนไลน์ทาง https://qrgo.page.link/ft3Wp หรือ QR Code แบบตอบรับ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 และจะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบรุ่นละ 250 คน

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คลิก https://qrgo.page.link/ft3Wp

QR Code แบบตอบรับ

https://www.pourhauslakewood.com