Menu Close

เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน (ระดับจังหวัด) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน (ระดับจังหวัด) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขอเชิญผู้รับผิดชอบการจัดประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้น ป.1 และการจัดประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กทม.

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

ดาวน์โหลดกำหนดการ

แบบตอบรับ ศึกษาธิการจังหวัด

ตรวจสอบรายชื่อส่งแบบตอบรับ

https://www.pourhauslakewood.com