Menu Close

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I – net

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I – net ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา และโรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบ และ นักเรียน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการจัดสอบอย่างเป็นมาตรฐานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม ตามที่ สทศ.ได้กำหนดไว้ทุกประการ

https://www.pourhauslakewood.com