Menu Close

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37 )

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกขนจังหวัด ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาคแจ้งให้โรงเรียนที่อยู่ในความดูแลดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37 )

จดหมาย เรียนศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

จดหมาย เรียนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

จดหมาย เรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ

ประกาศ หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37 )

สิ่งที่ส่งมาด้วย

https://www.pourhauslakewood.com