Menu Close

หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรางเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รูปแบบโครงการ/กิจกรรม ที่จะให้การสนับสนุน

๑. การประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

๒. การประกวดวัตกรเพื่อการสอนประชาธิปไตย

ผู้ที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน สามารถส่งโครงการ/กิจกรรมเข้ารับการสนับสนุนได้ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

ดูข้อมูลเพิ่มเดิมได้ที่https://www.senate.go.th/view/1/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/6917/TH-TH

หลักเกณธ์การประกวดคลิปวิดีโอเผยแพร่ความรู้ ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบระฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  • หัวข้อการประกวด “พลังเครือข่ายวุฒิสภา รักษ์วิถีไทย ใส่ใจการเมือง”
  • การดำเนินการ ระหว่างเดือนพฤษภาคน – สิงหาคม ๒๕๖๔

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารวมประดวกคลิปวิดิโอ สามารถอ่านขอมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซส์https://www.senate.go.th/view/1/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/6917/TH-TH

https://www.pourhauslakewood.com