Menu Close

หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดิโอเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิประไตยในระบบระฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป้นการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป้นประมุข เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภาระกิจของวุฒิสภาให้เป้นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น

  • หัวข้อการประกวด “พลังเครือข่ายวุฒิสภา รักษ์วิถีไทย ใสใจการเมือง”
  • การดำเนินการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔
  • คุณสมบัติผู้ส่งและงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.senate.go.th/view/1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/TH-TH
https://www.pourhauslakewood.com