Menu Close

หลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดทำหลักสูตรต้นแบบสำนักงานฯ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 หลักสูตร หลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเองและยินยอมให้ใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบ จำนวน 4 หลักสูตร และได้จัดทำเป็นประกาศสำนักงานฯ (ดาวน์โหลด) รวมจำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้

ที่ หลักสูตร จำนวนชั่วโมง ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ผู้ดูแลเด็กพื้นฐาน  70 ชั่วโมง   ดาวน์โหลด
2 ผู้ดูแลเด็กมืออาชีพ  70 ชั่วโมง ดาวน์โหลด
3 อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ  90 ชั่วโมง ดาวน์โหลด
4 อาหารไทยมืออาชีพ     90 ชั่วโมง ดาวน์โหลด
5 ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล       50 ชั่วโมง   ดาวน์โหลด
6 กีฬายิมนาสติกขั้นพื้นฐาน      40 ชั่วโมง ดาวน์โหลด
7 ยิมนาสติกเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก       40 ชั่วโมง ดาวน์โหลด
8 ยิมนาสติกเบื้องต้น    40 ชั่วโมง   ดาวน์โหลด

*หนังสือแจ้ง*

1.ศึกษาธิการจังหวัด (ดาวน์โหลด)

2.ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (ดาวน์โหลด)

https://www.pourhauslakewood.com