Menu Close

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  ได้มีหนังสือแจ้งประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพอื่นๆ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และได้ส่งโครงสร้างหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง  130 ชั่วโมง และ 2) หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง มาให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ ดังกล่าว มีผลต่อผู้เรียนของโรงเรียนนอกระบบที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักสูตรต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนั้น เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เรียนที่มีความประสงค์จะไปประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการ (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) ในสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในอนาคต จึงขอให้รงเรียนดำเนินการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ ในเรื่องการขอเพิ่มหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ  420 ชั่วโมง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อผู้มีอำนาจอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ  ในระยะเวลาตามที่ประกาศฯ กำหนดโดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรฯ และแนวทางการยื่นคำขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพได้ที่เว็บไซต์ www.thaispa.go.th เลือกเมนู “ข้อมูลเผยแพร่” และหัวข้อ “หลักสูตรลำดับที่ 13-14 (หลักสูตรผู้สูงอายุ)

*หนังสือแจ้ง*

1. ศึกษาธิการจังหวัด

2. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

3. นายกสมาคมโรงเรียนบริบาล

4. ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบที่เิดสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

*สิ่งที่ส่งมาด้วย*

1. ประกาศกรรมการ เรื่อง หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพอื่น ๆ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

2. หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง สบส.

3. แนวทางยื่นขอใช้หลักสูตรผู้สูงอายุ สบส.

https://www.pourhauslakewood.com