Menu Close

สํารวจข้อมูลการรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

คลิกที่นี่ หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติ

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

เพื่อให้มีข้อมูลด้านต่างๆ รวมถึงข้อมูลการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากองค์กรต่างประเทศของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 

สช.ขอให้โรงเรียนกรอกรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวในแบบสํารวจอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่กําหนด                              

ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เพื่อ สช. จะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มมาตรฐานการศึกษา 02-2827757

https://www.pourhauslakewood.com