Menu Close

สำรวจแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ให้สถานศึกษาในระบบ ทั้งประเภทสามัญและนานาชาติ ทุกแห่ง รายงานภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ขั้นตอนการกรอกแบบสำรวจ
หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน
หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
https://www.pourhauslakewood.com