Menu Close

สำรวจข้อมูลโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

สช. ได้จัดทำ “โครงการ 20 วัน มีอาชีพ โดยมืออาชีพ”  เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือโรงเรียนนอกระบบ และให้ผู้เรียน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ได้ฝึกทักษะอาชีพในระยะสั้นสามารถนำไปประกอบอาชีพมีรายได้

QR CODE
กรอกข้อมูลโรงเรียน

https://www.pourhauslakewood.com