Menu Close

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔

ตามมติที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเพื่อให้เกิดการสร้างกระแส การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในลักษณะรูปแบบกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media) และช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ความร่วมมือในกิจกรรมตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด จึงขอความร่วมมือ/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.oncb.go.th/Pages/main.aspx

https://www.pourhauslakewood.com