Menu Close

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมี นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด
            สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เพื่อดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียน และสามารถนำไปปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงได้จัดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ทั้งสิ้น 85 คน และมีพิธีปิดในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยนายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม

https://www.pourhauslakewood.com