Menu Close

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการ ฯ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำ ฯ

(24 ธันวาคม 2564) ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “41 ปี ด้วยพระเมตตาแห่งการศึกษา พัฒนาวิชาการ-จริยธรรม งาน กพด.” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง นายนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรหน่วยงานในโครงการตามตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมรับเสด็จโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนหลังโควิด-19” นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า ปีนี้ได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ทั่วไป เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีด้านนายนายพีรศักดิ์ รัตนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ร่วมดำเนินการจัดนิทรรศการด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย พร้อมกันนี้มี ครู และนักเรียนที่ได้เข้ารับพระราชทานใบประกาศนียบัตร ในครั้งนี้ด้วย และสำหรับโรงเรียนเอกชนในโครงการตามตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีจำนวนทั้งสิ้น 21 โรงเรียน แบ่งเป็น1. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริฯ 20 โรงเรียน ได้แก่1.1 จังหวัดนราธิวาส จำนวน 10 โรงเรียน – โรงเรียนจรรยาอิสลาม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส- โรงเรียนอิบตีดาวิทยา อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส- โรงเรียนนิรันดรวิทยา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส – โรงเรียนต้นตันหยง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส- โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามมียะห์ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส- โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส- โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส- โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส- โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส – โรงเรียนดาราวิทยา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1.2 จังหวัดปัตตานี จำนวน 5 โรงเรียน- โรงเรียนศาสน์อิสลาม อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี- โรงเรียนธรรมพิทยาคาร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี- โรงเรียนบากงวิทยา อำเภอหนอกจิก จังหวัดปัตตานี – โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี- โรงเรียนบ้านกูวิง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (โรงเรียนนอกระบบ) 1.3 จังหวัดยะลา จำนวน 2 โรงเรียน- โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา- สถาบันศึกษาปอเนาะอิสลามศาสน์ดารุสสาลาม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (โรงเรียนนอกระบบ)1.4 จังหวัดสงขลา จำนวน 2 โรงเรียน- โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา- โรงเรียนธรรมคีรีวิทยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา2. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุกูลวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากนั้น เวลา 13.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทองได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุ คณะครูผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติ ที่ดี 6 ด้าน จํานวน 51 ราย เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร ศธ. หน่วยงานร่วมสนองงานโครงการพระราชดําริ หน่วยงานสนับสนุน และคณะกรรมการ จัดงานฯ แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของ 7 หน่วยงาน นิทรรศการภาพรวม 1 บูธ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 1 บูธ ตามลําดับ

https://www.pourhauslakewood.com