Menu Close

สป. ขอส่งสำเนาหนังสือแจ้งเวียนเพื่อประชาสัมพันธ์

สป. ขอส่งสำเนาหนังสือแจ้งเวียนเพื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้

  1. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
  2. กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.moe.go.th

https://www.pourhauslakewood.com