Menu Close

สนับสนุนหนังสือแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนหนังสือแนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ใช้เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กปฐมวัยตั้งแต่ระดับส่วนกลาง เขต จังหวัด และตำบล มุ่งเน้นให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด หญิงให้นมบุตรและเด็กปฐมวัยทุกคนในตำบลให้ได้รับการบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างครบถ้วนและทั่วถึงภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพที่ดี

https://www.pourhauslakewood.com