Menu Close

สธ. ชวนคนไทย ‘งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย’ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาโดย สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า การรักษาเบญจศีลข้อที่ 5 ให้บุคคลงดเว้นจากการดื่มสุรา จะช่วยลดอัตราอาชญากรรม อุบัติเหตุ และเหตุไม่พึงประสงค์ต่างๆ ท่านทั้งหลายควรจะสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมาแล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาด เพื่อเปิดโอกาสให้ตน มีกายและจิตสมบูรณ์พร้อม อยู่เสมอ”รวมทั้งผู้นำศาสนา ทั้งคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ล้วนมีโอวาทมุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราทั้งสิ้น นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้ว่า“งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง การลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และยังช่วยให้ครัวเรือนประหยัดค่าใช้จ่าย

ขอเชิญร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราออนไลน์ ได้ที่ http://stopdrink.com/kaopansa/?fbclid=IwAR2Cr6GZVbs-1h6T_m3jP5FCmwNZhfnfTeY5pE9jbxhZ-l0cp3kbMeGh0rw

https://www.pourhauslakewood.com