Menu Close

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เปิดห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เปิดห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ โดยห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นแพลตฟอร์มด้านการเรียนการสอนที่ครูอาจารย์และนักเรียนสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ร่วมกันได้  สามารถที่ใช้สื่อการเรียนการสอนของ พว.ได้ทุกรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถวางแผนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนได้เช่นเดียวกับห้องเรียนปกติ โดยจะเปิดให้ใช้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่โรงเรียนที่จะได้รับสิทธิ์ใช้ห้องเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ พว.จะต้องใช้แบบเรียนของ พว.ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ โทร 0 2243 8000, 0 2241 8999

https://www.pourhauslakewood.com