Menu Close

สช. สั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 28 โรงเรียน

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า สช. ได้มีอนุสนธิคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 88/2564 เรื่อง ให้โรงเรียนในระบบที่ไม่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวไม่จัดการเราียนการสอน หรือไม่ดำเนินการกิจการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับผู้รับใบอนุญาตหรือทายาทไม่ได้โต้แย้ง หรือแสดงความประสงค์จะดำเนินจะดำเนินกิจการโรงเรียนต่อไป ซึ่งหากปล่อยให้คงสถานะการดำเนินกิจการของโรงเรียนไว้ อาจมีผู้แอบอ้างใช้ชื่อโรงเรียนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากประชาชนโดยมิชอบด้วยกฏหมายได้ จึงมีมติในคราวประชุม กช. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 มีความเห็นว่า โรงเรียนในระบบ จำนวน 28 โรงเรียน ไม่สมควรดำเนินกิจการต่อไป ซึ่งหากผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามคำสั่ง หรือได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้ ผู้ใดไม่พอใจในคำสั่งดังกล่าวให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง หรือวันที่ทราบคำสั่ง
https://opec.go.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%951-1-2.pdf

https://www.pourhauslakewood.com