Menu Close

สช.สตูล เข้าร่วมการประชุมของศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมการประชุมของศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ครั้งที่ 13/2564 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้มีวาระเพื่อพิจารณาเสนอการขออนุญาตดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

https://www.pourhauslakewood.com