Menu Close

สช.สตูล อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในกิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์โควิดตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

วันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในกิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์โควิดตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551โดยมีนางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษาบุรีรัมย์ เขต 3 เป็นวิทยากรในการอบรม “ติดปีกใบงานธรรมดา…ให้บินทะลุฟ้าไปหาเธอ” ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวเป็นการจัดอบรมออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Clound Meeting)
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ได้เริ่มมีการระบาดระลอกใหม่ซึ่งเป็นการระบาดในระลอกที่ 3 ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2564 และสถานการณ์ยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งจังหวัดสตูลโดยมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดไม่อนุญาตให้สถานศึกษาเอกชนในสังกัดของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดการเรียนการสอนแบบ On-Sites โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ภายใต้สภาวการณ์ที่เต็มไปด้วยข้อจำกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงได้ดำเนินจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ให้กับครูและบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน 300 คน

https://www.pourhauslakewood.com