Menu Close

สช.สตูล ลงพื้นสนามสอบ I-NET เพื่อนำอุปกรณ์และเอกสารการจัดสอบ ส่งมอบให้กับสนามสอบ 9 สนามสอบ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพแลมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน ลงพื้นสนามสอบ I-NET เพื่อนำอุปกรณ์และเอกสารการจัดสอบ ส่งมอบให้กับสนามสอบ 9 สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ โรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยามูลนิธิ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ โรงเรียนดารุลอูลูม และโรงเรียนมุสลิมศึกษา โดยมีหัวหน้าสนามสอบ หรือผู้ที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย เป็นผู้รับมอบ

https://www.pourhauslakewood.com