Menu Close

สช.สตูล ลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟีซุลกุรอ่านท่าแพ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟีซุลกุรอ่านท่าแพ ซึ่งตามที่นายอรรถสิทธ ขุนดำ อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 176 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มีความประสงค์ขออนุญาตจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ ชื่อว่า “สถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟีซุลกุรอ่านท่าแพ” ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ทั้งนี้ได้มีการยื่นแบบคำร้องและเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะต่อสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อดำเนินการตรวจความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บริเวณที่ตั้ง บุคลากร และด้านอื่น ๆ ของสถาบันศึกษาปอเนาะดังกล่าวต่อไป

https://www.pourhauslakewood.com