Menu Close

สช.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนศรีอามานศึกษา โรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา และโรงเรียนจงหัว เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

https://www.pourhauslakewood.com