Menu Close

สช.สตูล ประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 เมษายน 2565  เวลา 09.30 น. นายพนม  อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในการประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 100 คะแนนเต็ม

https://www.pourhauslakewood.com