Menu Close

สช. มีคำสั่งให้โรงเรียนในระบบที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีคำสั่งที่ 88 / 2564 เรื่องให้โรงเรียนในระบบที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน https://www.facebook.com/557771550922674/posts/4243773372322455/?d=n

https://www.pourhauslakewood.com