Menu Close

สช. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับชาติ ครั้งที่ 14

สช. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับชาติ ครั้งที่ 14

วันนี้(14 ก.ค. 64) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ในหัวข้อ “追梦中文,不负韶华。Fly high with Chinese”ระดับชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมี ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การประกวดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และรักการเรียนรู้ภาษาจีนยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการยกระดับความรู้ภาษาจีน เพิ่มขีดความสามารถให้แก่เยาวชนไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ และฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เลขาฯ กช. กล่าว

ทั้งนี้การคัดเลือกจะแบ่งเป็นการวัดความรู้และทักษะความสามารถทางภาษาจีนของนักเรียน ประกอบด้วย การทำข้อสอบภาษาจีน การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน และการแสดงความสามารถพิเศษ มีนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นายณัฐภัทร แซ่ชู โรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียว จังหวัดเชียงราย 2. นายสมยศ สว่างไพบูลย์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) จังหวัดตาก 3. นางสาวพ.ภัทรพิชญ์ ศรีสันติรัตน์ โรงเรียนกวงฮั้ว จังหวัดระยอง 4. นางสาวจิลลา สาครการะเกด โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) จังหวัดตาก 5. นางสาวธิติสุดา มานะกิจ โรงเรียนกวงฮั้ว จังหวัดระยอง โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก จะได้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ต่อไป

https://www.pourhauslakewood.com