Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบของโรงเรียนอิสลามพิทยาพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา

วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ตามคำสั่งจังหวัดยะลาที่ 1672/2564 โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รองประธาน นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กรรมการและเลขานุการ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบของโรงเรียนอิสลามพิทยาพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบเป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการจัดการศึกษา

https://www.pourhauslakewood.com