Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งที่ 1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com