Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดโครงการ ส่งเสริการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่1 การอบรม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่1 การอบรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน มีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเข้าร่วมฯ และได้รับเกียรติจากนายอครัญญ บากา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ยะลา เขต 1 เป็นวิทยากรในครั้งนี้สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ
2) เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนและเจ้าหน้าที่มีความรู้ในการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 124 คน ณ โรงเรียนบ้านปอเยาะ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com