Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดยะลา

วันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนาวิทยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวสุณิสา หนูชู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน
การจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหาร/ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)และโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครรูสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดยะลา กับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในในศูนย์กาศึกษาสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษษปอเนาะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในการจัดกิกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร/ผู้สอน/คณะะกรรมการชมรมศูนย์กาศึกษาอสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู คณกรรมการชมรมสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดยะลา จำนวน 100 น คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน

https://www.pourhauslakewood.com