Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง

วันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาจัดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง จัดระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนางสาวยุวดี ก๋งเกิด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน การจัดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบปรุง 2560) และหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 สู่การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษา
2.เพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนสังคมศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 340 คน

https://www.pourhauslakewood.com