Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562

สช.จ.ยะลา จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30น. ศูนย์สอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติและแนวทางตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)กำหนด มีคณะกรรมการระดับสนามสอบสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา.

https://www.pourhauslakewood.com