Menu Close

สช.จ.ปัตตานี ร่วมพิธีบันทึกลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีบันทึกลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจัดการศึกษา ได้แก่ 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 2. ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี5. หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานี6. เกษตรจังหวัดปัตตานี7. สำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี8. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี9. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีซึ่งมีความเห็นร่วมกันในการบูรณาการ ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านกิจกรรมตามโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้แก่ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมและต่อยอดอาชีพ การพัฒนาทักษะภาษาไทย และภาษาอื่นๆ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา และการสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

https://www.pourhauslakewood.com