Menu Close

สช. จับมือ มกอช. วางแผนพัฒนาโครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย (Q Canteen)

วันนี้ (16 มี.ค. 64) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานการประชุมพัฒนาโครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย (Q Canteen) โดยมีนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดร.อรรถพล กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง สช. และ มกอช. ในการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงอาหารวัตถุดิบปลอดภัยในโรงเรียน และช่วยสร้างตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหาร และส่งเสริมหลักสูตรอาหารศึกษาให้เป็นหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านอาหารที่บริโภคโดยเริ่มจากนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

ทั้งนี้ สช. และ มกอช. จะร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการร่วมบริหารโครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย (Q Canteen) เพื่อดำเนินการโครงการ บริหารโครงการ และร่วมกันส่งเสริมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งโรงอาหารวัตถุดิบปลอดภัยพร้อมทั้งสนับสนุนรายชื่อแหล่งผลิตหรือผู้ประกอบการสินค้าที่ได้รับการรับรองหรือตรวจสอบย้อนหลังได้ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อไป ดร.อรรถพล กล่าวเพิ่มเติม

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ข่าว/ภาพ
กรรณิกา พันธ์คลอง : บรรณาธิการข่าว
ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com