Menu Close

สช. จับมือร่วมกับ สสวท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องภาษาไพทอนสำหรับการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

วันนี้ (20 ก.ย. 64) นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องภาษาไพทอนสำหรับการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live ณ ห้องประชุมบัวสัตตบรรณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากรตลอดหลักสูตรการประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน พร้อมทั้งโรงเรียนทั่วไป ที่เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live จำนวน 300 คน

การประชุมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ที่ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไพทอน) สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา การคิดเป็นเหตุเป็นผล รู้จักวางลำดับขั้นตอน แก่นักเรียนอีกด้วย

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ ภาพ/ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com