Menu Close

สช.จัดค่ายเสริมสร้างความเข้าใจครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาหวังสร้างการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเสริมสร้างแนวทางดำรงชีวิตในพหุสังคม

(12 กุมภาพันธ์ 2564) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา (ค่าย ครู ข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดขึ้นในวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาดร.อรรถพล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการโครงการในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถเป็นวิทยากรแกนนำ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในระยะยาว และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างแนวทางการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนส่งเสริมให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาตอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยนเรศวร และมีครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรมฯ จาก 20 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ดร.อรรถพล กล่าวทิ้งท้าย
กรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าวประชาสัมพันธ์ สช.
คณะทำงานโครงการ : ภาพ

https://www.pourhauslakewood.com