Menu Close

สช.จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก

(30 มีนาคม 2564) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) บรรยายพิเศษในการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี และผู้แทนโรงเรียนเอกชนในเขตภาคตะวันออก 8 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) เข้าร่วมการประชุมดร.อรรถพล ตรึกตรอง กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมของการจัดการศึกษาเอกชนในระดับพื้นที่ ประกอบกับผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นสู่การพัฒนาการศึกษาเอกชน ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน ครู นักเรียน และประสานพลังเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเอกชนตามนโยบายรัฐบาล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน โดยจัดประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน และการจัดนิทรรศการการนำเสนอแพลทฟอร์มและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งได้เข้าร่วมการจัดการศึกษา Online ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ทาเลนท์ ดี เทคทีฟ จำกัด บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จำกัด บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด บริษัท เอ๊ดเทค คอร์ป จำกัด และโรงเรียนทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทยพร้อมกันนี้ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบธงเจ้าภาพในการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ซึ่งนางมนัสนันท์ จันทรภัทร ประธาน ปส.กช.ระยอง ได้ส่งมอบธงให้กับ นางสุนิสา สก๊อต ประธาน ปส.กช.ระยอง เพื่อรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว ในปี 2565 ต่อไปกรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าวประชาสัมพันธ์ สช.คณะทำงาน Contact Person เขต 8 และเขต 9

https://www.pourhauslakewood.com