Menu Close

สช.จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้

(25 มีนาคม 2564) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) และผู้แทนโรงเรียนเอกชนในเขตภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมการประชุมดร.อรรถพล กล่าวว่า การประชุมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงการทำงานที่ผ่านมา รวมถึงได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทุกระดับ ทุกประเภท และผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ ทิศทางและนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพให้สามารถแข่งขันได้กับนานาอารยประเทศ การจัดการศึกษาเป็นบริการสาธารณะ เป็นหน่วยงานทางปกครอง ประเภทหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง หรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง และเป็นโรงเรียนทางเลือกเนื่องจากมีความหลากหลาย นักเรียนและประชาชนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ เราจึงต้องพัฒนาให้มีความเป็นเลิศในทุกด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียนว่าจะได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีความชำนาญตามสาขาวิชาที่เรียนต่อไป ดร.อรรถพล กล่าวสำหรับการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้ ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 โดยมีพิธีมอบโล่ และประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน และการจัดนิทรรศการการนำเสนอแพลทฟอร์มและสื่อการเรียนรู้ Online จากพันธมิตร 10 ราย ที่เข้าร่วมจัดการศึกษา Online ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.

https://www.pourhauslakewood.com