Menu Close

สช.จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ

วันนี้ (14 มีนาคม 2564) เวลา 13.00 น. ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ว่า การประชุมในวันนี้ สช. ร่วมกับเครือข่ายทางการศึกษาเอกชนของภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานร่วมกับ สช. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทุกระดับ ทุกประเภท การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการรับความรู้ ทิศทางและนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพให้สามารถแข่งขันได้กับนานาอารยประเทศ สำหรับการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งมีพิธีมอบโล่ และประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนกว่า 200 รางวัล และการจัดนิทรรศการการนำเสนอแพลทฟอร์มและสื่อการเรียนรู้ Online จากพันธมิตร 10 ราย ที่เข้าร่วมจัดการศึกษา Online ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.

https://www.pourhauslakewood.com