Menu Close

สช. จัดการประชุมพัฒนางานด้านวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านวิชาการ

(27 พฤษภาคม 2564) นางสาวยุวดี ก๋งเกิด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชนโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Application Zoom และ Facebook live

นางสาวยุวดี ก๋งเกิด กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียน สามารถนำไปปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ให้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน เห็นควรพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ดังนี้ แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด การปรับบทบาทของครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ “เปลี่ยนครูเป็นโค้ช” และการใช้นวัตกรรมการสอนเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

นางสาวยุวดี กล่าวเพิ่มเติมว่า สช.ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ระบุว่าการจัดการศึกษาเป็นการให้ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม โดยมีจุดเน้น คือ การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning และเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ดังนั้น งานวิชาการของโรงเรียนจึงเป็นตัวบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา โดยเกี่ยวข้องกับงานด้านหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมทั้งการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่องด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เดิมได้กำหนดไว้ 2 รุ่น คือระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องยกเลิกการประชุมดังกล่าว และเนื่องจากการประชุมนี้มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบ จึงได้จัดให้มีการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ โดยคาดหวังว่า ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจะมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องต่อไป นอกจากนี้ สช. ยังได้รับอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  ศธจ.จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ ม.วิทยาลัยศรีปทุม มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ด้วย นางสาวยุวดี กล่าวทิ้งท้าย

https://www.pourhauslakewood.com