Menu Close

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.

ด้วย สช.ได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านดิจทัลแพลตฟอร์มควบคู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anyway Anytime) จึงขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบเข้าร่วมศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หนังสือแจ้งโรงเรียนเอกชน

หนังสือแจ้ง ศธจ./ สช.จังหวัด

https://www.pourhauslakewood.com