Menu Close

ศธจ./สช.จ จังหวัดที่มีชื่อ ขอให้ท่านกำกับ ติดตาม และตรวจสอบรายงานในระบบ E-SAR ของโรงเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์

 

ศธจ. (27 จังหวัด)

1. กาฬสินธุ์

10. นครสวรรค์

19. ราชบุรี

2. กำแพงเพชร

11. นนทบุรี

20. เลย

3. ขอนแก่น

12. บึงกาฬ

21. ศรีสะเกษ

4. ชลบุรี

13. ปทุมธานี

22. สกลนคร

5. ชัยภูมิ

14. พัทลุง

23.สมุทรปราการ

6. เชียงใหม่

15. เพชรบุรี

24. สมุทรสาคร

7. ตาก

16. เพชรบูรณ์

25. อุดรธานี

8. นครปฐม

17. มหาสารคาม

26. อุทัยธานี

9. นครราชสีมา

18. มุกดาหาร

27. อุบลราชธานี

สช.จ. (5 จังหวัด)

1. นราธิวาส

 

2. ปัตตานี

 

3. สงขลา

 

4. สตูล

 

5. ยะลา

 

ตรวจสอบรายละเอียดและชื่อโรงเรียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แบบรับรองผลการประเมินฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หนังสือแจ้ง ศธจ.

หนังสือแจ้ง สช.จังหวัด

https://www.pourhauslakewood.com