Menu Close

วช. ขอเชิญส่งข้อเสนอกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nriis.nrct.go.th

https://www.pourhauslakewood.com