Menu Close

รายชื่อโรงเรียนนานาชาติที่ไม่จัดส่งรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่

ตามที่ สช. ได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนนานาชาติ ขอให้จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี      

การศึกษา 2562 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563, 31 มกราคม 2564 และ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามลำดับนั้น

ปรากฏว่า จากโรงเรียนนานาชาติ จำนวนทั้งสิ้น 222 โรง พบยังมีโรงเรียนนานาชาติ อีกจำนวน 35 โรง

ที่ยังไม่จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562

(สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากแถบด้านบน)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-2827757

https://www.pourhauslakewood.com