Menu Close

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการนำข้อมูลเข้าระบบ E-SAR

ตามที่ สช. ได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจัดทำรายงาน sar ปีการศึกษา 2563 ตามรูปแบบที่กำหนดและนำข้อมูล sar ปีการศึกษา 2563 เข้าระบบ E-SAR ซึ่งระบบเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และจะปิดระบบในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบ E-SAR พบว่า โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครบางส่วน ยังไม่ได้ดำเนินการ สช. จึงขอให้โรงเรียนตามรายชื่อด้านล่างซึ่งมีสถานะในระบบ ยังไม่ดำเนินการ เร่งนำข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2563 เข้าระบบตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น  **ขยายเวลาปิดระบบเป็นวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

รายชื่อโรงเรียนที่มีสถานะยังไม่ดำเนินการในระบบ E-SAR

สรุปขั้นตอนการใช้งานระบบ E-SAR

คู่มือการใช้งานระบบ e-sar

หนังสือแจ้งโรงเรียน 1

หนังสือแจ้งโรงเรียน 2

QR Code ไลน์กลุ่ม E-SAR กทม

https://www.pourhauslakewood.com